Jaaroverzicht 2015 – Toekomstdoelen

TOEKOMSTDOELEN1

Ontwikkeling van NDC

NDC is in 2012 opgenomen in het groeiprogramma van het Oranjefonds. Het groeiprogramma is een stimulans voor NDC geweest om haar strategische doelen voor de komende jaren scherper te formuleren. Dit heeft geleid tot het groeiplan in 2013 en de groeistrategie voor 2014 en verder.

Groeiprogramma

NDC kenmerkt zich door ‘learning (fast) by doing’. De basisgedachte om New Connectors aan NDC te verbinden en op basis daarvan te groeien is een goede strategie maar krijgt in 2014 een hele andere vorm. New Dutch Connections is het Groeiprogramma ingegaan via het project As I Left My Father’s House. We waren reeds ambitieus in de aantallen (100 maal As I Left My Father’s House in twee jaar), maar dit had nog niet daadwerkelijk een blijvende lokale inbedding. De uitdaging was dan ook hoe NDC kon wortelen in een gemeente waar NDC haar activiteiten zou kunnen uitvoeren.

TOEKOMSTDOELEN2

Vrijwilligers

De focus op de uitvoering van Ondernemen in je Eigen Toekomst (OIET) voor verschillende doelgroepen op verschillende (opvang)locaties, blijkt een goede keuze. Waarbij we ons steeds meer realiseren dat de vrijwillige coaches en maatjes het grote kapitaal zijn van NDC. Zij verbinden zich met de jongeren, zij maken mogelijk wat onmogelijk lijkt. NDC motiveert en inspireert, maar bovenal faciliteert NDC de ontmoeting. De vrijwilligers van NDC staan steeds meer centraal in de activiteiten en NDC ontwikkelt zich richting een goed doel. NDC ontwikkelt een vrijwilligersbeleid, gedragscodes, handboeken voor de vrijwilligers en professionals.

FlyerNDC_toekomstdromen-1-628x586

Brede doelgroep

De in 2013 gedefinieerde drieledige ambitie van verbreding, verduurzaming en verdieping blijft bestaan, maar krijgt in de loop van 2014 een hele andere lading en in 2015 een duidelijke uitwerking.

Verbreding: Gefocused op de ontwikkeling van OIET, verbreedt NDC de doelgroep. Van alleen jongeren tussen de 15 en 25 jaar in procedure woonachtig in een opvanglocatie bedient NDC in 2014 ook uitgeprocedeerde jongeren in dezelfde leeftijdsgroep. In 2015 heeft NDC een derde leeftijdscategorie aan de doelgroep toegevoegd, namelijk de jongvolwassenen van 25 tot 30 jaar. De ratio daarachter is simpel. Binnen de vluchtelingenketen is deze groep jonge mensen totaal vergeten. Er is geen enkel ondersteunend aanbod richting activiteiten/werk en onderwijs. En ze zijn in de kracht van hun leven, maar kunnen nauwelijks een kant op door de beperkingen binnen het centrum en de isolatie waarin ze zich bevinden. (jongeren die in de gemeente wonen)

Verduurzaming

Verduurzaming van de aanpak OIET kan alleen lokaal en alleen als NDC zich lokaal gaat verankeren. Doordat de vrijwillige coaches en maatjes zo’n belangrijke rol spelen bij het succes van de aanpak, ontwikkelt de aanpak zich richting het opzetten van caring-communities rondom een centrum. 
Dit aspect, de verduurzaming, blijft een heikel punt die anno 2016 het belangrijkste punt is binnen de organisatie-ontwikkeling van NDC.

TOEKOMSTDOELEN-verduurzaming

Verdieping

De verdieping ziet NDC in de beschrijving van methodiek en aanpak. Hiertoe heeft NDC vier handboeken geschreven, namelijk die voor de coach en die voor het maatje. Om de gehele aanpak goed te kunnen beschrijven zijn er ook handboeken geschreven voor de community-maker en de aanpak AILMFH. Het handboek van de trainer/regisseur is in de maak, net zoals het werkboek voor de jongeren en de werkboek van de supers (vrijwillige coaches en maatjes die een coördinerende rol op zich hebben genomen).

Professionaliseringsslag

De professionalisering van NDC hijgt achter het succes van de aanpak OIET aan. Mede dankzij de dwingende administratieve eisen die het gebruik van Europese Fondsen met zich mee brengt. NDC heeft dankbaar gebruik gemaakt van het opleidingsbudget en de inzet van het groeiprogramma-budget van het Oranjefonds, om hier een aantal slagen in te maken, maar ook om het risico van deze groei en inzet van Europese Fondsen te kunnen dragen.

Groei in Cijfers
Groei-in-cijfers-NDC

Analyse

NDC speelt in op een groot actueel probleem. Nu de opvang van de grote stroom asielzoekers 65.000 per jaar relatief redelijk geregeld is, wordt de echte maatschappelijke uitdaging duidelijk. De meeste asielzoekers komen uit Syrië of Eritrea en krijgen bijna allemaal een tijdelijke verblijfsvergunning voor 5 jaar.

matching-diner-utrecht

Ongeveer 65% van deze asielzoekers zijn onder de 30 jaar. Oftewel in de kracht van hun leven, gedreven om iets van hun tijd hier in Nederland te maken. Maar wat gaan ze doen? Het duurt ongeveer een halfjaar voordat ze hun verblijfsvergunning hebben, ongeveer anderhalf jaar voordat ze een woning krijgen toegewezen in een gemeente. Dus gemiddeld wonen ze 2 jaar in een AZC, waar zij geïsoleerd leven met een (grotendeels) lege agenda. Deze tijd mag niet verloren gaan.

NDC heeft een duidelijk antwoord op deze maatschappelijke uitdaging: De ToekomstAcademie. We bieden deze jongeren en jongvolwassenen een programma aan waarbij ze, op basis van hun talent en passie, een netwerk opbouwen gericht op hun economische participatie. Hierdoor wordt hun isolatie doorbroken, hun welzijn vergroot in hun periode in het AZC, en wordt de tijd dat ze in het centrum verblijven ingevuld richting sociale en economische participatie. NDC werkt hierbij nauw samen met het bedrijfsleven, onderwijs en heel veel vrijwilligers.

4 belangrijkste sterke punten van NDC:

  • Authentiek verhaal van de oprichters
  • Methodiek Ondernemen in je Eigen Toekomst is beschreven en vergroot aantoonbaar het welzijn van de deelnemers. De beschreven methodiek AILMFH werkt ondersteunend aan de opzet van een ToekomstAcademie.
  • NDC brengt met haar aanpak en theater gemakkelijk mensen bij elkaar. En heeft daarom een enorm divers netwerk, zowel landelijk, regionaal als lokaal. Deze diversiteit is (inter)cultureel, (inter)religieus, binnen leeftijdsgroepen, bij bedrijven, onderwijs en culturele instellingen.
  • NDC is voorloper met hun aanpak jongeren en jong volwassen vluchtelingen te koppelen aan vrijwilligers voor sociale en economische participatie.

5 belangrijkste zwakke punten van NDC

  • NDC is een projectenorganisatie en heeft geen structurele ondersteuning. Daardoor blijft het continuïteitvraagstuk van NDC een urgent probleem.
  • Het organisatiemodel ToekomstAcademie is op het gebied van de lokale verduurzaming nog niet geheel helder (wbt financiering, personele invulling).
  • Een groot deel van de financiering van NDC komt uit Europa. De Europeese Subsidie (AMIF) houdt een risico in dat er kosten achteraf als niet subsidiabel kunnen worden gedefinieerd. NDC heeft daardoor nog geen (duurzame) financiële oplossing gevonden
  • NDC heeft het nog niet in de vingers om de enthousiaste vrijwillige coaches en maatjes, langdurig aan NDC te verbinden, zodat zij als ambassadeurs/donateurs verbonden kunnen blijven.

4 belangrijkste kansen in de omgeving

  • De opvang van vluchtelingen is naast een maatschappelijk probleem, ook hot en happening. Het verkrijgen van vrijwilligers is nu geen probleem, idem voor de betrokkenheid van bedrijven. Iedereen wil wat doen.
  • NDC is een van de voorlopers van het empoweren van jonge vluchtelingen in procedure, met status in het centrum en uitgeprocedeerde vluchtelingen.
  • Bright is een belangrijke spreekbuis voor de vluchtelingen om kansen in de samenleving te pakken. Hij krijgt ook steeds meer de rol op radio en tv.
  • De vluchtelingen worden steeds meer regionaal opgevangen en in omliggende gemeenten geplaatst. Dit maakt de methodiek OIET/ToekomstAcademie nog zinvoller voor de jongeren.

2 belangrijkste bedreigingen

  • Er zijn nu heel veel lokale vrijwillige initiatieven die vluchtelingen ondersteunen, waardoor substantiële financiering van de ToekomstAcademie lastig is. De trend is: veel voor weinig.
  • NDC en de ToekomstAcademie wordt gefinancierd als een projectorganisatie. En ondersteuning van projectorganisaties voor een langere periode door fondsen en subsidies is moeilijk te verkrijgen.

ToekomstacademieNDC

Toekomstplannen rondom opschaling

De belangrijkste punten rondom opschaling zijn: het opzetten van een Opleiding Community-Makers ToekomstAcademie, het uitwerken van het organisatiemodel van de werkorganisatie en het opzetten van de Stichting Ik word 18, die de jongeren ook financieel kan ondersteunen bij hun ontwikkeling. Hierdoor wordt het mogelijk om het concept van de ToekomstAcademie schaalbaar te maken en duurzaam te wortelen. Eind 2016 zullen er minimaal 8 ToekomstAcademies zijn.